photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Gym rules

GYM RULES

 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku dydaktyczno-sportowym SGGW przy ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.
 2. Siłownia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godzinach 17:00 – 22:00
  • sobota w godzinach                    10:00 – 14:00
 3. Użytkownikiem siłowni mogą być:
  • grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  • klienci indywidualni
  • młodzież do 14 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej

  Wszelkie treningi na siłowni odbywają się wyłącznie pod opieką instruktora!

 4. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika. Dowód opłaty należy każdorazowo okazać instruktorowi przy wejściu na siłownię.
 5. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kluczyki do szafek ubraniowych znajdują się w szafkach, po skończonych zajęciach wszyscy ćwiczący zobowiązani są do ich zwrócenia. Kara za zgubienie kluczyka wynosi 40,00zł.
 7. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.
 8. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 9. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.
 10. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
 11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.
 12. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 13. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 14. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.
 15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 16. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni kierownictwo A.O.S nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych – AOS nie ponosi odpowiedzialności.

Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman