photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Sports rooms rules

SPORTS ROOMS RULES

 1. Właścicielem Administracji Obiektów Sportowych, mieszczących się przy ul. Ciszewskiego 10 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Hale sportowe są czynne w godzinach 7:00 – 22:30.
 3. Do korzystania z hal sportowych mają prawo osoby po wcześniejszym ustaleniu godzin korzystania z administracją i wniesieniu stosownych opłat.
 4. Wynajmujący mogą korzystać z hal sportowych we wszystkie dni tygodnia według ustalonego rozkładu zajęć.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie hal sportowych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Osoby korzystające z hal sportowych zobowiązane są do wykorzystania pomieszczeń w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia oraz w czasie użytkowania obiektu stosować się do zakazu picia alkoholu i używania używek.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie obiektów sportowych w trakcie zajęć sportowych.
 8. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hal sportowych odpowiedzialni są wynajmujący, opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
 9. Wchodzący na obiekt hal sportowych zobowiązani są do zmiany w szatni głównej obuwia zewnętrznego na obuwie z białą podeszwą.
 10. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 22,00 zł.
 11. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki, obowiązuje kara pieniężna w wysokości  40,00 zł.
 12. Na terenie hal sportowych kategorycznie zabrania się:• używania sprzętu z elementami szklanymi,
  • uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki sygnety,
  • spożywania jedzenia w szatniach i na płycie boiska,
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu,
  • gry w szkłach kontaktowych i okularach.
 13. Kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektów sportowych.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się terenie obiektów sportowych są obowiązane podporządkować się nakazom pracowników Administracji Obiektów Sportowych.
 16. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 17. W razie niebezpieczeństwa, pracownik AOS może nakazać osobom korzystającym opuszczenie budynku.

Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman