photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

RODO


Information clause – contractors

Information clause – video surveillance

Information clause – contact details in IT systems

Information clause – conferences, events, trainings, workshops

Information clause – students

Information clause – Facebook


PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW SGGW

INFORMACJE OGÓLNE
Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisów w domenie *sggw.edu.pl oraz *sggw.pl (dalej: Serwis lub Serwisy), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa (dalej: SGGW lub Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem:
1) adresu korespondencyjnego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
2) numeru telefonu: 22 593 59 06.
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Pełna lista serwisów SGGW dostępna jest TUTAJ.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem:
1) adresu korespondencyjnego Administratora: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;
2) adresu e-mail Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@sggw.edu.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
W trakcie wizyty w Serwisach prowadzonych przez Administratora dochodzi do gromadzenia:
1) danych osobowych przekazywanych przez użytkownika danego Serwisu,
2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.
GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE
Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
Administrator przetwarza dane osobowe:
1) niezalogowanych użytkowników Serwisów prowadzonych przez SGGW, korzystających z usług i funkcjonalności, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, formularz rejestracji na szkolenie, wybór usługi dostępnej w ramach prezentowanej na stronie oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających założenia konta);
2) zalogowanych użytkowników, którzy posiadają indywidualne konto (np. pracowników, kandydatów na studia, studentów, absolwentów lub doktorantów SGGW, klientów księgarni Wydawnictwo SGGW).
Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi doradcze;
3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym, przewoźnikom, ubezpieczycielom, innym placówkom medycznym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Z powodu korzystania z usług Microsoft, Państwa dane przesyłane na adres w domenie @sggw.edu.pl będą przetwarzane przez Microsoft w sposób bezpieczny i zgodny z zawartymi umowami oraz regulaminami (co oznacza, że dane nie znikną, jak w przypadku bezpłatnych kont pocztowych, ponieważ firma Microsoft jest zobowiązana do ochrony danych i gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa, które spełniają normy ISO i są testowane). W związku z korzystaniem usług Microsoft dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do USA, na podstawie obowiązujących tam przepisów prawa (m. in. w przypadku zagrożenia terroryzmem). Firma Microsoft zapewnia gwarancje wynikające z przestrzegania rozdziału 5 RODO oraz została zobowiązana do przestrzegania ochrony danych osobowych na podstawie standardowych klauzul umownych zawartych z SGGW. Więcej aktualnych informacji można znaleźć pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.
Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:
1) dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisów prowadzonych przez Administratora podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności,
2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane stażystów i praktykantów, dane osób będących uczestnikami konferencji naukowych, kursów, szkoleń, eventów i innych wydarzeń organizowanych przez SGGW – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),
3) dane osobowe pozyskane od partnerów, usługodawców i innych podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
4) dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.
JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI MAILOWO LUB TELEFONICZNIE
Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisach numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia w celu skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, informacje o stanie zdrowia dziecka w celu zapewnienia mu właściwej opieki w przypadku korzystania z usług Niepublicznego Przedszkola SGGW), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia;
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
JEŚLI MASZ KONTO UŻYTKOWNIKA W SYSTEMACH SGGW
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej: uśude), w tym rejestracja i prowadzenie bezpłatnego konta użytkownika (w szczególności pracowników, studentów lub doktorantów SGGW, kandydatów na studia) w Serwisach SGGW oraz umożliwienie korzystania z dostępnych dla zalogowanych użytkowników funkcjonalności i narzędzi, w tym z Bazy Wiedzy SGGW (publikacje, doktoraty, dane badawcze, prace dyplomowe, działalność naukowa, raporty), z usługi Wirtualny Dziekanat, usług oferowanych w internetowej księgarni Wydawnictwo SGGW, usług Biura Karier SGGW, usług oferowanych w serwisie Uniwersytetu Otwartego SGGW, z usług oferowanych w ramach platformy czasopism SGGW czy też usług oferowanych przez NZOZ SGGW w Warszawie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”,
2) obsługa reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
3) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
4) prowadzenia komunikacji w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników Serwisów SGGW (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prowadzenia indywidualnego konta, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) numeru telefonu,
5) status w ramach SGGW (pracownik, doktorant lub student),
6) PESEL,
7) adres IP.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy;
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia konta użytkownika w Serwisach SGGW.
JEŚLI KORZYSTASZ Z FORMULARZY (KONTAKTOWYCH, OFERTOWYCH, REJESTRACJI NA WYDARZENIA)
Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnych w Serwisach formularzy.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem dostępnych formularzy, wyłącznie w zakresie niezbędnym:
1) do przyjęcia i obsługi zgłoszeń oraz wniosków, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania przekazywane za pośrednictwem dostępnych w Serwisach formularzy kontaktowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty na prośbę użytkownika danego Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
3) do przyjęcia i obsługi zgłoszenia udziału w organizowanym przez SGGW wydarzeniu (np. konferencji naukowej, szkoleniu, kursie) lub zgłoszenia w zakresie uzyskania dostępu do produktów i usług oferowanych w serwisach prowadzonych przez SGGW – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych, wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego;
2) czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji usługi;
3) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Podanie wskazanych w formularzach dostępnych w Serwisach SGGW danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia lub wniosku, przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania, obsługi wniosku lub przedstawienia oferty.
JEŚLI BIERZESZ UDZIAŁ W REKRUTACJI NA STUDIA (POPRZEZ FORMULARZ REKRUTACYJNY I SYSTEM INTERNETOWEJ REKRUTACJI KANDYDATÓW)
Administrator może gromadzić dane osobowe kandydatów na studia, w szczególności:
1) podstawowe dane osobowe, w tym: imię, drugie imię, nazwisko, numer PESEL, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, kraj urodzenia;
2) dane kontaktowe, w tym: adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres stałego zamieszkania, adres korespondencyjny;
3) inne dane wskazane przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym (np. wizerunek, dane na temat wykształcenia).
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do:
1) założenia przez Państwa konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK-SGGW). Konto w IRK pozwala kandydować na studia w SGGW. W IRK zbieramy tylko te dane osobowe, które możemy przetwarzać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wydanych do niej aktów wykonawczych oraz uchwałą Senatu SGGW (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. c RODO) – „obowiązek prawny”;
2) zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta kandydata w IRK oraz umożliwienie korzystania z dostępnych funkcjonalności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
4) prowadzenia komunikacji w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych w IRK (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
5) obsługi zgłoszeń zakwalifikowanych kandydatów na studia, którzy potwierdzili gotowość podjęcia studiów w SGGW, w tym prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z przyjęciem na wybrany kierunek studiów (art. 6 ust. 1 lit f RODO) -„prawnie uzasadniony interes”;
6) obsługi reklamacji związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit f RODO) –„prawnie uzasadniony interes”;
7) dodatkowo, za dobrowolnie wyrażoną przez Państwa zgodą, możliwe jest wykorzystywanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. podstawy (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. a RODO) – „zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane (zgodnie z opisem w pkt 4 poniżej);
2) okres przedawnienia roszczeń;
3) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
4) czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.
W związku z rejestracją w IRK, Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez określony czas uzależniony od dalszych etapów rekrutacji. Co oznacza, że w sytuacji, gdy:
1) założą Państwo konto w IRK: dane będziemy przetwarzać do pozytywnego zakończenia rekrutacji, a następnie w przypadku pozostania studentem dane będziemy przechowywać zgodnie z tokiem realizacji studiów i przepisami prawa, zgodnie z którymi Państwa dane będą przechowywane przez 50 lat (obowiązek archiwizacji dokumentacji studenta), w tym dane księgowe będziemy przechowywać zgodnie z przepisami o rachunkowości;
2) opuszczą Państwo proces zakładania konta w IRK: wówczas nie trzymamy Państwa danych, więc nie będziemy ich przetwarzać;
3) nie dostaną się Państwo na uczelnię: Państwa dane będziemy przechowywać do zakończenia rekrutacji lub do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Podanie wskazanych w formularzu rejestracji na studia danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i właściwej obsługi zgłoszenia kandydata na studia, w tym prowadzenia komunikacji w sprawach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na studia w SGGW dostępne są na stronie https://www.sggw.edu.pl/rekrutacja/
JEŚLI BIERZESZ UDZIAŁ W REKRUTACJI (OFERTY PRACY W SGGW)
Administrator przetwarza dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach rekrutacji prowadzonych przez SGGW oraz w ramach rekrutacji prowadzonych za pośrednictwem zewnętrznych systemów rekrutacyjnych (np. eRecruiter) oraz serwisu Biuro Karier SGGW dostępnego na stronie bk.sggw.edu.pl.
Administrator może gromadzić dane osobowe uczestników rekrutacji lub osób ubiegających się o zatrudnienie, a w szczególności:
1) imię (imiona),
2) nazwisko,
3) data urodzenia,
4) przekazane przez uczestnika rekrutacji dane kontaktowe
5) oraz – jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania pracy na określonym stanowisku – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę).
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem rekrutacji i wynikających w szczególności z art. 22[2] Kodeksu pracy lub przepisów Kodeksu cywilnego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”;
2) realizacji obowiązków prawnych Administratora, związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowiska i wynikających w szczególności z Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j) (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”, w tym publikacji wyników rekrutacji na wolne stanowiska w Biuletynie Informacji Publicznej SGGW;
3) potwierdzenia statusu osoby z niepełnosprawnością w razie chęci skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j) (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. b RODO) – „wypełnienie obowiązków w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”,
4) prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem danych innych niż niezbędne dla zawarcia umowy (np. zdjęć, informacji o stanie cywilnym, zainteresowaniach itp.), dobrowolnie przekazanych przez uczestnika rekrutacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – „zgoda”;
5) ustalenia czy dane osobowe uczestnika naboru są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 10 RODO w związku z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym) – „obowiązek prawny” (dotyczy jedynie sytuacji, w której ewentualne zatrudnienie wiązać się będzie z związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi);
6) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z rekrutacją lub też w związku z potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks pracy lub Kodeks cywilny.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) okres prowadzenia rekrutacji (o ile kandydat nie wyrazi odrębnej zgody na uwzględnianie jego zgłoszenia w innych rekrutacjach prowadzonych przez Administratora);
2) okres przedawnienia roszczeń;
3) czas do momentu ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Przekazanie danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wynikających ze wskazanych powyżej przepisów będzie brak możliwości udziału w rekrutacji.
Podmioty prowadzące rekrutację za pośrednictwem SGGW, którym udostępniamy Państwa dane osobowe, stają się odrębnymi administratorami tych danych (samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych).
JEŚLI KORZYSTASZ Z REJESTRACJI ON-LINE W SERWISIE NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, obywatelstwo, dane adresowe oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem formularza rejestracji on-line dostępnego na stronie https://ri-nzoz.sggw.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pacjenta na wizytę lub badanie u danego lekarza przyjmującego w siedzibie NZOZ SGGW za pośrednictwem usługi Elektronicznej Rejestracji lub kontaktu z pacjentem w sprawach związanych z realizacją usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – “prawnie uzasadniony interes” oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO – „zapewnienie opieki zdrowotnej”). Jeżeli za pośrednictwem formularza rejestracji on-line, przekazują nam Państwo informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji usługi, w tym kontaktu z pacjentem w sprawach związanych z rejestracją wizyty lub realizacją innych świadczeń zdrowotnych;
2) czas do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych przekazanych za pośrednictwem formularza rejestracji on-line;
3) okres prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.
Podanie wskazanych w formularzu rejestracji on-line danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji wizyty, uzyskania porady lekarskiej lub realizacji innych świadczeń zdrowotnych oraz kontaktu z pacjentem w sprawach związanych realizacją usług świadczonych w siedzibie NZOZ SGGW. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być możliwości skorzystania ze wskazanych usług.
Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania rejestracji on-line w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie znajdują się w regulaminie dostępnym na stronie https://ri-nzoz.sggw.pl/irs_client/regulamin
JEŚLI SKŁADASZ ZAMÓWIENIE W KSIĘGARNI WYDAWNICTWA SGGW
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności księgarni Wydawnictwo SGGW prowadzącej sklep internetowy dostępny na stronie wydawnictwosggw.pl (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
2) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”;
4) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
5) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników sklepu internetowego niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) adres dostarczenia zamówienia,
5) adres IP,
6) oraz inne dane przekazane przez użytkownika (np. numeru telefonu, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT).
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy;
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków korzystania ze sklepu internetowego wydawnictwosggw.pl znajdują się w „Regulaminie zakupów” dostępnym na stronie https://www.wydawnictwosggw.pl/s/regulamin/.
JEŚLI KORZYSTASZ Z BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ SGGW I BIBLIOTEK WYDZIAŁOWYCH
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze polegających na wykonywaniu zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych oraz innych zadań opisanych w ustawie z dnia ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”;
2) rejestracji i prowadzenia konta czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) dochodzenia roszczeń związanych z udostępnianiem czytelnikom zasobów bibliotecznych oraz korzystania z konta w systemie biblioteczno-informacyjnym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
3) prowadzenia komunikacji z czytelnikami za pośrednictwem danych kontaktowych (adresu e-mail, numeru telefonu) wskazanych w systemie bibliotecznym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”,
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych czytelników (tj. studentów, pracowników, doktorantów i emerytów SGGW) przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) okres ważności konta czytelnika w systemie bibliotecznym;
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane;
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia związane z udostępnianiem zasobów bibliotecznych oraz korzystania z konta w systemie biblioteczno-informacyjnym;
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
5) czas do momentu wycofania zgody.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z zasobów bibliotecznych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji konta i korzystania z zasobów Biblioteki Głównej i Bibliotek Wydziałowych.
Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków świadczenia usługi w zakresie udostępniania zbiorów, informacji naukowej i prac reprograficznych znajdują się w „Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej im. Władysława Grabskiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” dostępnym na stronie https://bg.sggw.edu.pl/o-bibliotece/regulaminy-instrukcje-formularze/regulamin/
JEŚLI KORZYSTASZ Z PLATFORMY CZASOPISMA SGGW
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z usług, funkcjonalności i treści dostępnych dla użytkowników posiadających konto na funkcjonującej pod adresem https://czasopisma.sggw.edu.pl oraz umożliwienie uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit.b RODO) – “wykonanie umowy”;
2) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży elektronicznych wersji publikacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”;
4) dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
5) prowadzenie komunikacji w celach związanych ze świadczeniem usług oferowanych na platformie, w szczególności z uczestnikami elektronicznego procesu redakcyjnego (autorami publikacji, redaktorami, recenzentami) oraz czytelnikami, za pośrednictwem wskazanych danych kontaktowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
6) przesyłanie informacji marketingowych, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – “zgoda”;
7) poprawa jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji użytkownika platformy czasopism SGGW (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
8) dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego (w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów) będą przetwarzane także celów naukowych i statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO.
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) państwo,
5) adres IP,
6) oraz inne dane przekazane przez użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych na platformie czasopism SGGW (np. płeć, numer telefonu, zainteresowania, biografia, dane niezbędne do realizacji zamówienia, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT).
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy;
2) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
3) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
4) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.
Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków korzystania z platformy czasopism SGGW dostępne są na stronie.
JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYDARZEŃ STACJONARNYCH (KONFERENCJI NAUKOWYCH, SZKOLEŃ, KURSÓW, TARGÓW, EVENTÓW)
W zależności od charakteru wydarzenia, Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
2) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przyjęcia i obsługi zamówienia online na udział w organizowanym przez SGGW wydarzeniu stacjonarnym, w szczególności konferencji, kursie lub szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) zawarcia umowy o udział w organizowanym przez SGGW wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia, w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1b RODO) – „wykonanie umowy”;
4) organizacji konferencji naukowej, w tym rejestracji uczestników, przeprowadzenia konferencji, a także realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją konferencji, w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1f RODO) “prawnie uzasadniony interes”;
5) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1c RODO) – “obowiązek prawny”;
6) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
7) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
8) utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
9) marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
10) dokumentowania przebiegu szkolenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
11) przekazywania służbom sanitarnym lub kryzysowym na ich wniosek danych kontaktowych uczestników wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „realizacja obowiązku prawnego” oraz „prawnie uzasadniony interes”.
W związku z realizacją wskazanych powyżej celów, Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia stacjonarnego, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) adres IP,
6) inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji na wydarzenie.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji umowy;
2) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
3) czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
4) czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;
5) czas do momentu wycofania zgody.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia (rejestracji) oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w wydarzeniu.
JEŚLI JESTEŚ UCZESTNIKIEM WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH ON-LINE (WEBINARÓW, WARSZTATÓW, KONFERENCJI)
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym on-line wydarzeniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”;
2) zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym on-line (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”;
3) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – “obowiązek prawny”;
4) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny;
5) poprawy jakości świadczonych usług, w tym badania satysfakcji uczestnika wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
6) utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia online w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:
1) imię,
2) nazwisko,
3) adres e-mail,
4) numer telefonu,
5) adres IP,
6) oraz inne dane przekazane przez użytkownika w formularzu rejestracji.
Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w wydarzeniu online.
JEŚLI WYPEŁNIASZ ANKIETY OCENY USŁUG SGGW I NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
Administrator informuje, że ankiety oceny usług SGGW i nauczycieli akademickich co do zasady są anonimowe i nie dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
Administrator może gromadzić dane osobowe wyłącznie we jeżeli zechcą Państwo uzyskać od nas dodatkowe informacje na temat opinii przekazanej w ramach ankiet oceny SGGW i pracy wykładowców oraz przekażą nam swoje dane osobowe (w szczególności adres e-mail, numer telefonu). Dane będziemy wykorzystywać jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania przekazane w treści ankiety (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez Państwa w treści ankiety oceny.
JEŚLI ZAPISAŁEŚ SIĘ DO NEWSLETTERA
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w szczególności adres e-mail, w celu przekazywania osobom zainteresowanym naszą ofertą informacji o wydarzeniach, nowościach i promocjach za pośrednictwem newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.
Przekazanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości otrzymywania newslettera.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych do momentu wycofania zgody.
Użytkownik korzystający z newslettera może w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z jego otrzymywania, w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości zawierającej newsletter lub wysyłając korespondencję na adres: iod@sggw.edu.pl.
JEŚLI OTRZYMUJESZ OD NAS INFORMACJE MARKETINGOWE
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
1) prowadzenia komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej oraz telefonu) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu – np. w przypadku przesyłania dodatkowych materiałów marketingowych, zaproszeń na wydarzenia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”;
2) realizacji marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji o produktach i usługach partnerów oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu;
2) czas do momentu wycofania zgody.
Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.
JEŚLI ODWIEDZASZ FANPAGE SGGW NA FACEBOOKU
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne w szczególności pod adresami:
1) https://www.facebook.com/SGGW.Warszawa
2) https://www.facebook.com/SGGW.Biblioteka
3) https://www.facebook.com/karierasggw
4) https://www.facebook.com/OrkiestraSGGW
5) https://pl-pl.facebook.com/SGGW.WOBIAK/
6) https://pl-pl.facebook.com/people/Wydzia%C5%82-%C5%BBywienia-Cz%C5%82owieka-SGGW-w-Warszawie/100057690870377/
7) https://www.facebook.com/Instytut-Ekonomii-i-Finans%C3%B3w-SGGW-w-Warszawie-114731680066787/
8) https://pl-pl.facebook.com/pg/WMWSGGW
9) https://pl-pl.facebook.com/wl.sggw/
10) https://pl-pl.facebook.com/we.sggw
11) https://m.facebook.com/wtz.sggw.warsaw/ (dalej: Fanpage). SGGW, jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka;
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.);
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z:
1) regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
2) „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka;
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), SGGW oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie;
2) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy;
3) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem:https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
JEŚLI ODWIEDZASZ PROFILE SGGW NA INSTAGRAMIE
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Facebooka w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne w szczególności pod adresami:
1) https://www.instagram.com/sggwwwarszawie/
2) https://www.instagram.com/orkiestra.sggw/
3) https://www.instagram.com /sggw_wuls/
4) https://www.instagram.com/we_sggw/
5) https://www.instagram.com/esnsggw/
(dalej: Profil Firmowy). SGGW, jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach Instagramu, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach Instagramu;
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.);
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu wynikają wprost z:
1) regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz
2) „Zasad dotyczących danych na Instagramie” (dokument jest dostępny na stronie Instagramu pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagramu);
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług Facebooka.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego
z produktów i usług Instagramu do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktówi usług Instagramu, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Konta Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), SGGW oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie;
2) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/policy;
3) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Instagramu o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
JEŚLI ODWIEDZASZ STRONĘ SGGW NA LINKEDIN
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne w szczególności pod adresami:
1) https://www.linkedin.com/school/sggwwwarszawie/
2) https://pl.linkedin.com/company/sggw
3) https://pl.linkedin.com/company/uosggw
4) https://pl.linkedin.com/company/management-institute-warsaw-university-of-life-sciences-sggw (dalej: Strona Firmowa). SGGW, jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn;
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:
1) regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz
2) „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub
3) przepisów prawa – oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktowi usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), SGGW oraz LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie;
2) w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy;
3) w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.
Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).
Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.
JEŚLI ODWIEDZASZ KONTA SGGW NA TWITTERZE
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Twittera, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne w szczególności pod adresami::
1) https://twitter.com/sggw_warszawa
2) https://twitter.com/rzeczniksggw
3) https://twitter.com/BG_SGGW
4) https://twitter.com/russ_sggw?lang=pl
5) https://twitter.com/wnesggw
(dalej: Konto Firmowe). SGGW, jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera;
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych);
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:
1) regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz
2) „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktówi usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), SGGW oraz Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie;
2) w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy;
3) w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.
Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).
Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: dpo@twitter.com.
JEŚLI ODWIEDZASZ KANAŁY SGGW NA YOUTUBE
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google w ramach YouTube, którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne w szczególności pod adresami:
1) https://www.youtube.com/user/SGGWWULStv (oficjalny kanał YouTube Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
2) https://www.youtube.com/channel/UCTSbk0DrdfnoVwdMXnSs2rQ
3) https://www.youtube.com/channel/UCsLPs5YUGYdhX34CFQY_AVg
4) https://www.youtube.com/channel/UCd1Q_XY2VKzE67zBbHyeGNw/featured
5) https://www.youtube.com/channel/UC-s0XkWO2Awl2emfKNuwy4A
6) https://www.youtube.com/channel/UCUZzMjcZj0alrwSH8zBTi7w
7) https://www.youtube.com/channel/UCd1Q_XY2VKzE67zBbHyeGNw
(dalej: Kanał Firmowy). SGGW, jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:
1) w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”;
2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – “zgoda”.
Administrator ma prawo do przetwarzania:
1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube;
2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.);
3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:
1) regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz
2) „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub
3) przepisów prawa
– oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube);
2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała;
3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.
Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom SGGW – innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktówi usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), SGGW oraz Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia) są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
1) w niniejszym dokumencie;
2) w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy,
Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).
Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: data-protection-office@google.com.
DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE
Korzystanie z Serwisów SGGW wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin danego Serwisu, informacje
o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania danym Serwisem.
Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia
w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danego Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisów SGGW przez użytkowników.
Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisów i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania danym Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
W Serwisach wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się
w „Polityce cookies” dostępnej na stronie https://www.sggw.edu.pl/strona-glowna/polityka-cookies/.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisów prowadzonych przez Administratora, wskazanych w niniejszym dokumencie.
W Serwisach mogą znajdować się narzędzia, wtyczki i odnośniki do innych stron internetowych, w tym do stron współpracujących z Administratorem partnerów, sponsorów, usługodawców, serwisów społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter) i innych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:
1) rozwoju technologii;
2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji;
3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności i usług.
O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie każdego z Serwisów prowadzonych przez Administratora oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto w Serwisach SGGW
Niniejsza “Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 25.01.2022 r.


Cookies

Polityka cookies

 1. Niniejsza Polityka Cookies powstała w oparciu o wymóg prawa wskazany w art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Użyte w niniejszej Polityce Cookies pojęcia mają następujące definicje:a. Administrator – właściciel Serwisu to jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa, nr NIP 525-000-74-25, nr REGON 000001784.

  b. Użytkownik – każda osoba (internauta), która odwiedza stronę www (i wszystkie podstrony) pod którą dostępny jest Serwis.

  c. Polityka cookies – niniejszy dokumenty.

  d. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sggw.pl, www.sggw.eu oraz www.sggw.waw.pl wraz z podstronami oraz stronami funkcjonującymi w subdomenach tych domen.

  e. Cookies, Ciasteczka – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.

 3. Administrator informuje, że Serwis zbiera wyłącznie wymienione w pkt 5 i 6 informacje w plikach cookies, nie zbiera żadnych innych danych o Użytkowniku poprzez mechanizm cookies. W szczególności Administrator oświadcza, że w Serwisie nie są stosowane tzw. tracking cookies, czyli takie pliki, które umożliwiają szpiegowanie Użytkowników.
 4. Administrator Serwisu informuje, że pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:a. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

  b. Utrzymania sesji Użytkownika (jeśli jest zalogowany), co oznacza, że Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie dokonywać logowania.

  c. Tworzenia statystyk, które stanowią podstawę do analizy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych.

 5. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:a. Session cookies, czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

  b. Persistent cookies, czyli pliki, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Administrator informuje, że w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:a. Takie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu.

  b. Takie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

  c. Takie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu.

  d. Takie, które umożliwiają zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.

 7. Należy mieć świadomość, że oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) bardzo często domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, by blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych:a. Firefox.

  b. Internet Explorer.

  c. Chrome.

  d. Safari.

  e. Opera.

 9. Administrator oświadcza, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów np. inne uczelnie.

Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman