photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ SGGW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI SGGW

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Kryta Pływalnia mieszcząca się przy ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie jest własnością Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 2. Obiekt jest otwarty w każdy dzień tygodnia w godz. 6:45-22:45. Ostatni Klienci wchodzą do godz.21:30 natomiast płytę opuszczają nie później niż o godz. 22:30. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, święta, przerwy techniczne, awarie itp.)
 3. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom Ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych Pracowników Pływalni.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosowania się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej
  • stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki oraz tablicę elektroniczną
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych, użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia
  • bezzwłocznego informowania Służb Ratowniczych lub Pracowników Pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 6. Szczegółowe zasady użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 7. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym z napisem RATOWNIK SGGW.
 8. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 9. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
  długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
  krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
 10. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  strefa basenu dla dzieci – o głębokości do 0,5 m
  strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
  strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m
 12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
 13. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem)
 14. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi Ratowników, przy braku dyżuru Służby Ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • przebywać w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych,
  • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających oraz psychoaktywnych,
  • używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
  • wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
  • nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi Ratownika,
  • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  • wszczynać fałszywych alarmów,
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  • wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
  • zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
  • używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
  • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
  • przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody Ratowników lub Personelu,
  • korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
  • wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
  • palić tytoniu,
  • żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
  • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
  • wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet abonamentowy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  • grupy zorganizowane (studenci, grupy szkolne, zakładów pracy, stowarzyszeń itp.) według ustalonego wcześniej umownie rozkładu zajęć
  • użytkownicy indywidualni – poza terminami objętymi rezerwacją
 3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 4. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
 5. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
 6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do biura obiektu
  i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy REGULAMINU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 7. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym do tego celu miejscu. Na płycie pływalni jest możliwość skorzystania z windy. Osoby te powinny przebywać na pływalni wraz z osobą towarzyszącą, którą również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 8. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.
 9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, bez kieszeni
  b) dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, bez kieszeni
  c) dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli
  d) dla wszystkich w basenie sportowym obowiązuje czepek kąpielowy
  (o tym czy strój jest odpowiedni, decyduje Ratownik pełniący dyżur)
 10. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy pozostawić tam okrycia wierzchnie) oraz zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe w którym nie należy wchodzić do wody, (dozwolone jest także chodzenie boso). Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 11. Wstęp do przebieralni oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez bramkę systemu obsługującego pływalnię na podstawie paska z transponderem pobranego w Kasie, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Należy przypiąć go do nadgarstka
 12. Posiadamy przebieralnię damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych/rodzinną
  • Z przebieralni dla niepełnosprawnych (3 szafki) mogą korzystać osoby niepełnosprawne (3 szafki), matka z synem, ojciec z córką jeśli dzieci nie są samodzielne (16 szafek). Aby otrzymać w/w przebieralnię należy poinformować o tym Obsługę Kas przed wykupieniem biletu.
 13. Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do przebieralni oddać na przechowanie w depozycie (zob. REGULAMIN SZAFEK DEPOZYTOWYCH)
 14. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w Kasie pływalni.
 15. Otwarcie szafki w przebieralni następuje poprzez przyłożenie transpondera do czytnika wmontowanego w szafki ( 1 czytnik na 4 sąsiadujące ze sobą szafki). Przed wyjściem z przebieralni na teren niecki basenowej należy sprawdzić , czy szafka została dobrze zamknięta. Po skorzystaniu z szatni szafkę należy opróżnić oraz pozostawić zamkniętą.
 16. Przed wyjściem na halę basenową, każdy Klient zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego (także po skorzystaniu z WC) oraz zdezynfekowania stóp.
 17. Do dyspozycji Klientów jest drobny sprzęt pływacki (deski, pływaki itp.) umieszczony na stojakach.
  Po skończonym pobycie należy odłożyć go na miejsce.
 18. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego specjalistycznego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Pływalni.
 19. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji, oznakowane są poprzez rezerwacja, awaria itp. i korzystanie z nich w tym czasie jest zabronione.
 20. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim basenu sportowego nie może przekraczać liczby 10 osób.
 21. >Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 22. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety jednorazowe (60minut pobytu) pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Odebranie paska z transponderem oznacza zobowiązanie do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Czas pobytu na hali basenowej i związane z nim opłaty odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik usług, liczony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez Obsługę Kas przy wychodzeniu.
   Wydany pasek z transponderem musi zostać aktywowany w czasie 10minut od momentu dokonanej sprzedaży. W przeciwnym razie czas ten zostanie doliczony do całkowitego czasu pobytu Klienta na pływalni (zob. też REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH).
 3. Dopłata za pobyt w strefie basenu powyżej wykupionego czasu, naliczana jest według cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.
 4. Pełna należność za korzystanie z pływalni – ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi zostać uregulowana w momencie oddania paska z transponderem przy opuszczaniu strefy suszenia.
 5. Istnieje możliwość zatrzymania czasu pobytu, przy użyciu funkcji STOP CZAS wyłącznie w przypadku konieczności dłuższego oczekiwania w kolejce do kasy w celu rozliczenia pobytu.
 6. Faktury za usługi świadczone przez Obiekty Sportowe SGGW można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów oraz wypełnionego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru (w szatni i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
 3. Za zgubienie paska z transponderem, obowiązuje kara pieniężna w wysokości 80,00zł (za uszkodzenie paska 25,00zł, za uszkodzenie transpondera 55,00zł), którą należy uiścić w kasie pływalni.
 4. Administracja Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać Personelowi Szatni głównej. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa. Personel Szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 6. Administracja Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się Klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń.
 7. W razie zniszczenia mienia (deski, rękawki, kółka itp.) użytkownik winien pozostawić w Kasie / Biurze Obiektu w zastaw dokument tożsamości oraz dostarczyć w terminie 7 dni odkupioną rzecz którą zniszczył.
 8. 8. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni Krytej SGGW.

V. NADZÓR

 1. Osoby przebywające na terenie hali basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
  w tym używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń Ratowników lub Personelu mogą zostać usunięte z hali pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających. Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pływalni wynosi 80 osób.
 3. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Pływalni.
 4. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
  Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez SGGW lub inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Obiektu.
 5. Wszelkie uwagi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać się do Książki Skarg i Wniosków, która znajduje się w Kasie Obiektu.
 6. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownictwo Pływalni.
 7. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych:
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997
oraz 112

Kanclerz SGGW

Dr inż. Władysław W. Skarżyński

 


Regulamin zjeżdżalni rurowej

REGULAMIN ZJEŻDŻALNI RUROWEJ

Dane techniczne:
Długość – 65metrów
Głębokość basenu lądowiska – 0,40 metra
Stopień trudności – średni
Dolna granica wieku – 13 lat

 1. Zjeżdżalnia jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Zjeżdżalnia dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni umiejących pływać z wyjątkiem:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • osób wrażliwych na przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach lub cierpiących na lęk wysokości,
  • osób z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, układu kostnego, neurologicznymi i gastrycznymi oraz szczególnie wrażliwych na nagłe przeciążenia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na podeście startowym zjeżdżalni.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia na platformę zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność, zabrania się biegania po schodach, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce itp.
 7. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny.
 8. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba.
 9. Na zjeżdżalni obowiązuje stosowanie się do informacji sygnalizacji świetlnej, znajdującej się nad wlotem do rury zjazdowej, której wskazania oznaczają:
  kolor zielony – zjazd dozwolony, zezwolenie na wejście do rury zjazdowej
  kolor czerwony – zjazd zakazany, zakaz wchodzenia do rury zjazdowej
 10. Bezpośrednio przed zjazdem należy sprawdzić czy w rurze zjazdowej płynie woda. Zjazd na sucho jest wzbroniony.
 11. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych osób korzystających ze zjeżdżalni oraz pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • użytkowania zjeżdżalni w przypadku braku funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • rozpoczynania ślizgu przy czerwonym świetle sygnalizacyjnym,
  • wpychania osób do wnętrza rury zjazdowej,
  • wykonywania ślizgu parami, w grupie oraz z małymi dziećmi, a w szczególności trzymanymi w ramionach na brzuchu
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz zjeżdżania z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności: okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami i okularkami pływackimi, itp.).
  • wskakiwania do rury zjeżdżalni z rozbiegu,
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rury zjazdowej,
  • nieuzasadnionego hamowania podczas zjazdu,
  • wchodzenia na balustrady, poręcze, elementy konstrukcyjne,
  • wchodzenia do rury zjazdowej od strony elementu końcowego oraz wspinania się wewnątrz rury w kierunku punktu startu.
 12. Zjazd odbywa się pojedynczo. Jedyną dozwoloną pozycją zjazdową jest pozycja leżąca na plecach z wyprostowanymi nogami, skierowanymi w kierunku jazdy i rękoma ułożonymi wzdłuż ciała. Pozycję tą należy zachować przez cały czas zjazdu. Inne pozycje zjazdowe są zabronione.
 13. Po wykonaniu zjazdu należy niezwłocznie opuścić basen hamujący w kierunku oznaczonym strzałkami.
 14. Po zmierzchu niektóre odcinki rury zjazdowej są ciemne.
 15. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią ratownicy oraz pracownicy pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze zjeżdżalni są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 16. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 17. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub przetartych w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.
 18. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze zjeżdżalni, a także z terenu pływalni.
 19. Kanclerz SGGW
  dr inż. Władysław W. Skarżyński


Regulamin whirpoola

REGULAMIN WHIRPOOLA

 1. Whirpool jest integralną częścią pływalni i przy korzystaniu z niego obowiązują przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca z whirpoola ma obowiązek zapoznania się z regulaminem oraz tablicami informacyjnymi.
 3. Korzystanie z whirpoola odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Whirpool dostępny jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna
  • osoby z dysfunkcjami układu krążenia, układu oddechowego, neurologicznymi i gastrycznymi powinny korzystać z whirpoola ze szczególną ostrożnością i po konsultacji lekarskiej.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać z whirpoola wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Podczas wchodzenia do whirpoola należy zachować szczególną ostrożność.
 7. Pierwszeństwo w komunikacji ma osoba wychodząca z whirpoola.
 8. W whirpoolu może jednorazowo przebywać maksymalnie 7 osób.
 9. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z whirpoola i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wchodzenia i wychodzenia z whirpoola w inny sposób niż poprzez schodki,
  • użytkowania whirpoola, gdy jest wyłączona instalacja napowietrzająca,
  • użytkowania whirpoola w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną, szlabanem lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania osób do wnętrza whirpoola,
  • wnoszenia do whirpoola jakichkolwiek przedmiotów,
  • przebywania w whirpoolu w pozycji stojącej,
  • zanurzania głowy i twarzy,
  • wylewania wody z whirpoola
  • siadania na obrzeżu niecki whirpoola
 10. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z whirpoola są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 11. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu whirpoola wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 12. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z whirpoola, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW
Dr inż. Władysław W. Skarżyński


Regulamin sztucznej rzeki

REGULAMIN SZTUCZNEJ RZEKI

Dane techniczne:
Głębokość – 1,10 metra
Stopień trudności – niski
Dolna granica wieku – 13 lat

 1. Sztuczna rzeka jest integralną częścią pływalni i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Każda osoba korzystająca ze sztucznej rzeki ma obowiązek zapoznania się z jej regulaminem, tablicami informacyjnymi oraz instrukcją użytkowania.
 3. Korzystanie ze sztucznej rzeki odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
 4. Sztuczna rzeka dostępna jest dla wszystkich użytkowników pływalni z wyjątkiem:
  • dzieci do 13 roku życia,
  • uczestników grup zorganizowanych bez obecności opiekuna na cembrowinie sztucznej rzeki.
 5. Dzieci do lat 13 mogą korzystać ze sztucznej rzeki wyłącznie pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 6. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających ze sztucznej rzeki i pływalni lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  • wnoszenia do rynny jakichkolwiek przedmiotów oraz korzystania ze sztucznej rzeki z przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia ciała, a w szczególności : okularami, biżuterią (zegarkami, pierścionkami i obrączkami, bransoletkami, rzemykami, łańcuszkami, kolczykami, ozdobami we włosach) i sprzętem pływackim (deskami, rękawkami, itp.).
  • zatrzymywania się i stawania wewnątrz rynny,
  • nurkowania pod lustrem wody,
  • wchodzenia do rynny sztucznej rzeki poza miejscem do tego przeznaczonym.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające ze sztucznej rzeki są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu sztucznej rzeki wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 9. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane ze sztucznej rzeki, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW
Dr inż. Władysław W. Skarżyński


Regulamin korzystania z brodzika i zjeżdzalni

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BRODZIKA I ZJEŻDŻALNI

 1. Brodzik oraz zjeżdżalnia słoń są integralną częścią hali basenowej obowiązują w nich przepisy regulaminu ogólnego pływalni oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Opiekun dziecka korzystającego z brodzika i zjeżdżalni ma obowiązek zapoznania się powyższym regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania a także przekazanie zasad bezpieczeństwa dziecku.
 3. Brodzik oraz zjeżdżalnia dostępne są wyłącznie dla dzieci do lat 6 pod stałą opieką rodziców lub dorosłych opiekunów.
 4. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z brodzika i zjeżdżalni oraz przebywania w takim miejscu blisko lustra wody, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani
 5. Podczas wchodzenia na platformę startową zjeżdżalni należy zachować szczególną ostrożność. Wskazane jest podtrzymywanie dziecka za rękę przez opiekuna w trakcie ześlizgu
 6. Należy umożliwić opuszczenie zjeżdżalni dziecku rezygnującemu ze ślizgu
 7. Na podeście startowym może przebywać tylko jedna osoba
 8. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z brodzika i hali basenowej lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:

  • wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  • zmuszania dziecka do wykonania ślizgu,
  • wykonywania ślizgu parami lub w grupie,
  • zjazdu z przedmiotami mogącymi spowodować uszkodzenia ciała,
  • wchodzenia na zjeżdżalnię od strony elementu końcowego oraz wspinania się po zjeżdżalni w kierunku punktu startu przebywania w obrębie lądowiska zjeżdżalni,
  • użytkowania brodzika w przypadku zamknięcia dostępu łańcuchem, liną lub w inny widoczny sposób,
  • wpychania dzieci do brodzika,
  • wskakiwania do brodzika z rozbiegu.

 9. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: Opiekunowie dzieci, Ratownicy i Pracownicy Pływalni. Wszystkie osoby korzystające z brodzika są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 10. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu brodzika i zjeżdżalni wszelką odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 11. Wszystkie osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu brodzika, a także z terenu pływalni.

Kanclerz SGGW

dr inż. Władysław W. Skarżyński


Regulamin korzystania z sauny

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY

 1. Sauna fińska jest integralną częścią Krytej Pływalni SGGW. Zasady korzystania reguluje niniejszy regulamin jak również przepisy regulaminu ogólnego pływalni.
 2. Przed wejściem do pomieszczenia sauny należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Podczas korzystania z pomieszczenia sauny należy bezwzględnie stosować się do regulaminu, instrukcji użytkowania urządzeń, poleceń i informacji udzielanych przez Personel pływalni.
 3. Po otwarciu drzwi wejściowych oraz zamknięciu ich od wewnętrznej strony należy wyjąć klucz z zamka (celem ułatwienia dostępu do pomieszczenia w przypadku sytuacji alarmowej).
 4. Opłata za pobyt w saunie naliczana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 5. Minimalna liczba osób przebywających w kabinie sauny wynosi 2 osoby, maksymalna liczba wynosi 7 osób.
 6. Z sauny mogą korzystać osoby zdrowe lub osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwwskazań do korzystania z zabiegów.
 7. Nie zaleca się korzystania z sauny osobom:
  • Chorym na serce, nadciśnienie i z chorobami naczyń krwionośnych
  • Chorym na tarczycę, klaustrofobię, epilepsję, stany reumatyczne, nowotwory, ostre infekcje i stany astmatyczne
  • Kobietom w okresie ciąży oraz w czasie menstruacji
  • Osobom starszym, osłabionym oraz w stanie intoksykacji.
 8. Korzystanie z sauny odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.
 9. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w saunie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Sauna osiąga temperaturę max.110oC i jest sauną suchą. Wartość temperatury widoczna jest na wyświetlaczu sterownika umieszczonego przed wejściem do sauny. Regulacja temperatury i wilgotności w saunie należy do obsługi (nie należy samodzielnie zmieniać parametrów sterownika).
 11. Obowiązkiem każdego użytkownika sauny jest posiadanie własnych ręczników. Ręcznik powinien być rozłożony tak aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią siedziska.
 12. Do sauny należy wejść po dokładnym umyciu całego ciała i jego osuszeniu (zob. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SAUNY).
 13. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić Personel pływalni lub skorzystać z czerwonego przycisku alarmowego, który znajduje się przy wejściu do kabiny sauny.
 14. Po zakończeniu kąpieli należy pozostawić porządek w całym pomieszczeniu.
 15. Korzystający z sauny zobowiązany jest do przestrzegania opłaconego czasu pobytu oraz punktualnego opuszczenia pomieszczenia sauny.
 16. Za zgubienie lub zniszczenie paska z transponderem do szafek pobrana zostanie opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Kanclerz SGGW

dr inż. Władysław W.Skarżyński


Regulamin szkółki pływania

REGULAMIN SZKÓŁKI PŁYWANIA

 1. Kursy nauki pływania organizowane przez Administrację Obiektów Sportowych w Warszawie, prowadzone są na Krytej Pływalni przy ul. Ciszewskiego 10.
 2. Każdy uczestnik, przed rozpoczęciem kursu nauki/doskonalenia pływania, ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania i złożyć na tej podstawie stosowne oświadczenie. W imieniu małoletniego uczestnika oświadczenie składa jego rodzic.
 3. Kursy nauki pływania organizowane są od września do czerwca (2 semestry pokrywające się z semestrami szkolnymi po 15 jednostek lekcyjnych w semestrze). Jednostka lekcyjna trwa 30minut pod opieką instruktora posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Całkowity czas pobytu na pływalni w ramach biletu na naukę pływania wynosi 60 minut. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na płycie pływalni jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Po przekroczeniu wyznaczonego czasu pobierana jest dopłata wg obowiązującej stawki (0,20zł/min).
 4. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wykupienie karnetu na konkretny dzień i godzinę oraz każdorazowe okazywanie w/w karnetu przed wejściem na zajęcia. W przypadku braku karnetu oraz chęci uczestnictwa w zajęciach, kursant zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej bezzwrotnej opłaty za pojedynczą lekcję wg obowiązującego cennika.
 5. W przypadku utraty karnetu, wystawiony duplikat nie będzie uwzględniał nieobecności na wcześniejszych zajęciach.
 6. Wpłaty za kurs nauki pływania przyjmowane są z góry za semestr w formie gotówki/karty płatniczej w wyznaczonych terminach w kasie obiektu. W cenę wliczona jest opłata za instruktora oraz wstęp na basen.
 7. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z kursu nauki pływania oraz skreślenie z listy.
 8. Osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje, o ile rezygnacja została zgłoszona najpóźniej po upływie dwóch lekcji. W przypadku rezygnacji z kursu po trzeciej lekcji wniesiona opłata nie będzie zwracana.
 9. Za nieobecność na lekcji nie przysługuje zwrot kosztów. Zajęcia, które zostały opuszczone można odrobić w formie wejść na basen. W tym celu wyznaczone zostaną konkretne terminy. Wypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie po przedstawieniu stosownych zaświadczeń.
 10. Osoby, które nie uczestniczą w zajęciach nauki pływania, a przebywają na płycie pływalni jako osoby towarzyszące, muszą posiadać strój kąpielowy oraz wykupić bilet wstępu. Ilość osób towarzyszących jest ograniczona i zależy od ogólnej liczby osób przebywających na pływalni.
 11. A.O.S zastrzega sobie prawo do łączenia grup oraz zmian godzin zajęć gdy zajdzie taka konieczność. Minimalna liczba uczestników w grupie wynosi 5 osób.
 12. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego daną grupę, AOS zapewnia zastępstwo innego instruktora.
 13. Każdy uczestnik kursu, a w przypadku dzieci małoletnich rodzic dziecka, ma obowiązek zapoznania się z powyższym regulaminem i z regulaminem pływalni oraz stosowania się do ich wskazań.

Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman