photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin szkółki tenisa

REGULAMIN SZKÓŁKI TENISA ZIEMNEGO

 1. Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa ziemnego jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Administracja Obiektów Sportowych, ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa, zwana dalej AOS.
 2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania szkółki tenisa ziemnego. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez AOS.
 3. AOS zobowiązuje się do:
  • zapewnienia obecności instruktora,
  • dostarczenia na zajęcia rakiet do gry w tenisa,
  • wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego, lub sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od AOS, powodującego konieczność odwołania zajęć.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu szkółki tenisowej,
  • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
 5. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kursant na zajęcia powinien przyjść 15 minut wcześniej.
 7. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach ziemnych).
 8. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem:
  obowiązująca stawka za 1 godzinę, pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 9. Opłaty miesięczne należy dokonywać w kasie AOS:
  • dowód wpłaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji danego miesiąca.
  • Przy braku dowodu wpłaty kursant nie będzie mógł skorzystać z zajęć
  • Nie zwalniamy z opłaty za lekcje, w których kursant nie mógł brać udziału z powodu braku dowodu wpłaty.
 10. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w miesiącu następnym po uzgodnieniu terminu z instruktorem (AOS nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością kursanta na jakichkolwiek zajęciach).
 11. AOS zastrzega możliwość odwołania zajęć na minimum 7 dni przed uzgodnionym terminem zajęć szkółki.
 12. W przypadku planowanej nieobecności kursant zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania o tym Instruktora minimum 7 dni przed ustalonym dniem korzystania z zajęć. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia.
 13. Za rzeczy wartościowe uczestników zajęć, pozostawione na kortach tenisowych, oraz w szatniach AOS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Uczestnicy niepełnoletni (do 14 roku życia) przychodzą i opuszczają zajęcia AOS pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 15. Uczestnictwo w zajęciach AOS równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. AOS zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Cennik – nauka gry w tenisa

Cennik – nauka gry w tenisa

 

Lekcja
indywidualna
110zł/os.
Grupa
2 osobowa
80zł/os. 160zł/grupa
Grupa
3 osobowa
70zł/os. 210zł/grupa
Grupa
4 osobowa
60zł/os. 240zł/grupa

Cena zawiera opłatę za kort oraz instruktora.


Cennik – korty tenisowe

Cennik – korty tenisowe

 

Korty kryte Osoby
z zewnątrz
Pracownicy
i Studenci SGGW
1 kort 80,00zł/godz. 60,00zł/godz.
Gry zespołowe
(3 korty)
350,00zł/godz. 250,00zł/godz.

 

Kort zewnętrzny Osoby
z zewnątrz
Pracownicy
i Studenci SGGW
1 kort 60,00zł/godz. 50,00zł/godz.

Cenniki

Cennik – pływalnia
Cennik – nauka pływania
Cennik – sale sportowe
Cennik – korty tenisowe
Cennik – nauka gry w tenisa
Cennik – siłownia i aerobik
Cennik – sauna i solarium
Cennik – gabinet masażu


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman