photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Tennis lessons rules

TENNIS LESSONS RULES

 1. Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa ziemnego jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Administracja Obiektów Sportowych, ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa, zwana dalej AOS.
 2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania szkółki tenisa ziemnego. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez AOS.
 3. AOS zobowiązuje się do:
  • zapewnienia obecności instruktora,
  • dostarczenia na zajęcia rakiet do gry w tenisa,
  • wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego, lub sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od AOS, powodującego konieczność odwołania zajęć.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu szkółki tenisowej,
  • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
 5. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kursant na zajęcia powinien przyjść 15 minut wcześniej.
 7. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach ziemnych).
 8. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem:
  obowiązująca stawka za 1 godzinę, pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 9. Opłaty miesięczne należy dokonywać w kasie AOS:
  • dowód wpłaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji danego miesiąca.
  • Przy braku dowodu wpłaty kursant nie będzie mógł skorzystać z zajęć
  • Nie zwalniamy z opłaty za lekcje, w których kursant nie mógł brać udziału z powodu braku dowodu wpłaty.
 10. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w miesiącu następnym po uzgodnieniu terminu z instruktorem (AOS nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością kursanta na jakichkolwiek zajęciach).
 11. AOS zastrzega możliwość odwołania zajęć na minimum 7 dni przed uzgodnionym terminem zajęć szkółki.
 12. W przypadku planowanej nieobecności kursant zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania o tym Instruktora minimum 7 dni przed ustalonym dniem korzystania z zajęć. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia.
 13. Za rzeczy wartościowe uczestników zajęć, pozostawione na kortach tenisowych, oraz w szatniach AOS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Uczestnicy niepełnoletni (do 14 roku życia) przychodzą i opuszczają zajęcia AOS pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 15. Uczestnictwo w zajęciach AOS równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. AOS zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Tennis classes price list

Tennis classes price list

 

Individual
lesson
110zł/person
Team lesson
(2 people)
80zł/person 160zł/group
Team lesson
(3 people)
70zł/person 210zł/group
Team lesson
(4 people)
60zł/person 240zł/group

Price includes: court renting and trainer.


Tennis courts price list

Tennis courts price list

 

Indoor courts Clients Employees
and WULS’s students
1 court 80,00zł/hour 60,00zł/hour
Team plays
(3 courts)
350,00zł/hour 250,00zł/hour

 

Outdoor courts Clients Employees
and WULS’s students
1 kort 60,00zł/hour 50,00zł/hour

Price lists

Swimming pool price list
Swimming lessons price list
Sports rooms price list
Tennis courts price list
Tennis classes price list
Gym and aerobics price list
Sauna and solarium price list
Massage price list


Copyright © 2009-2013 Sport Center WULS –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Site admin ------ Author: Michał Ochman