photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10

Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni A.O.S SGGW.
Przed podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Pracownik SGGW/Student SGGW ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

 1. Wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta nowy/używany, sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Pracownik/student, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w przypadku niezalegania z opłatą za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest również od uregulowania przez Klienta zwrotu wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, p.003.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba (24 godziny). Przekroczenie okresu rozliczeniowego o jedną godzinę jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu na kolejną dobę. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w cenniku wypożyczalni.
 13. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu (z uwzględnieniem regulacji punktu 12 – od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu) przez dzienne stawki opłat. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu za okres wynajmu przyjmuje się czas do dnia zwrotu wartości utraconych rzeczy lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wyżej wymienione świadczenia nie zwalniają od obowiązku zapłaty opłaty za wypożyczenie.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, jak również zwrotu wypożyczalni wartości sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 15. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu lub niepoinformowanie Wypożyczalni o decyzji przedłużenia okresu wynajmu lub zaginięcia sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 16. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego
  przeznaczeniem.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
  W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

Regulamin szkółki tenisa

REGULAMIN SZKÓŁKI TENISA ZIEMNEGO

 1. Organizatorem i właścicielem szkółki tenisa ziemnego jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – Administracja Obiektów Sportowych, ul. Ciszewskiego 10, 02-786 Warszawa, zwana dalej AOS.
 2. Regulamin ma na celu określenie zasad działania szkółki tenisa ziemnego. Zasady w nim zawarte dotyczą wszystkich uczestników zajęć organizowanych przez AOS.
 3. AOS zobowiązuje się do:
  • zapewnienia obecności instruktora,
  • dostarczenia na zajęcia rakiet do gry w tenisa,
  • wyznaczenia innego terminu zajęć w przypadku zdarzenia losowego, lub sytuacji zaistniałej z przyczyn niezależnych od AOS, powodującego konieczność odwołania zajęć.
 4. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania:
  • regulaminu szkółki tenisowej,
  • regulaminu obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia,
  • zasad etyki gry w tenisa ziemnego.
 5. Podczas zajęć obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kursant na zajęcia powinien przyjść 15 minut wcześniej.
 7. Czas trwania zajęć wynosi 1 godzinę (w tym wliczony jest czas na przygotowanie, rozgrzewkę oraz czynności po zakończonej grze, wynikające z zasad gry na kortach ziemnych).
 8. Zajęcia są płatne w cyklu miesięcznym zgodnie z następującym przelicznikiem:
  obowiązująca stawka za 1 godzinę, pomnożona przez ilość zajęć w miesiącu.
 9. Opłaty miesięczne należy dokonywać w kasie AOS:
  • dowód wpłaty należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia na pierwszej lekcji danego miesiąca.
  • Przy braku dowodu wpłaty kursant nie będzie mógł skorzystać z zajęć
  • Nie zwalniamy z opłaty za lekcje, w których kursant nie mógł brać udziału z powodu braku dowodu wpłaty.
 10. W przypadku choroby uczestnika zajęć lub nieobecności spowodowanej wypadkiem losowym, dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć w miesiącu następnym po uzgodnieniu terminu z instruktorem (AOS nie dokonuje zwrotu pieniędzy w związku z nieobecnością kursanta na jakichkolwiek zajęciach).
 11. AOS zastrzega możliwość odwołania zajęć na minimum 7 dni przed uzgodnionym terminem zajęć szkółki.
 12. W przypadku planowanej nieobecności kursant zobowiązuje się do uprzedniego poinformowania o tym Instruktora minimum 7 dni przed ustalonym dniem korzystania z zajęć. Brak informacji skutkuje obciążeniem kosztami za zajęcia.
 13. Za rzeczy wartościowe uczestników zajęć, pozostawione na kortach tenisowych, oraz w szatniach AOS nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Uczestnicy niepełnoletni (do 14 roku życia) przychodzą i opuszczają zajęcia AOS pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 15. Uczestnictwo w zajęciach AOS równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 16. AOS zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Na wniosek większości uczestników zajęć lub ich opiekunów, dopuszcza się możliwość rozszerzenia treści regulaminu o punkty usprawniające organizację zajęć. Wprowadzone zmiany będą obowiązywać w następnym miesiącu rozliczeniowym.

Regulamin siłowni

REGULAMIN SIŁOWNI

 1. Siłownia zlokalizowana jest w budynku dydaktyczno-sportowym SGGW przy ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie.
 2. Siłownia jest czynna:
  • poniedziałek – piątek w godzinach 17:00 – 22:00
  • sobota w godzinach                    10:00 – 14:00
 3. Użytkownikiem siłowni mogą być:
  • grupy szkolne pod opieką osoby prowadzącej zajęcia
  • klienci indywidualni
  • młodzież do 14 lat tylko pod opieką osoby pełnoletniej

  Wszelkie treningi na siłowni odbywają się wyłącznie pod opieką instruktora!

 4. Do korzystania z siłowni i jej urządzeń treningowych uprawnione są osoby, które dokonały opłaty za wstęp według obowiązującego cennika. Dowód opłaty należy każdorazowo okazać instruktorowi przy wejściu na siłownię.
 5. Wszystkich korzystających z siłowni obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 6. Kluczyki do szafek ubraniowych znajdują się w szafkach, po skończonych zajęciach wszyscy ćwiczący zobowiązani są do ich zwrócenia. Kara za zgubienie kluczyka wynosi 40,00zł.
 7. Przed skorzystaniem z siłowni należy zapoznać się z regulaminem oraz instrukcjami użytkowania i obsługi sprzętu sportowego.
 8. Osoby korzystające z siłowni powinny dla własnego bezpieczeństwa wykonać badania lekarskie, celem stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczęszczania na siłownię. Klienci bez powyższych badań ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 9. Osoby wykonujące ćwiczenia rehabilitacyjne, korekcyjne są zobowiązane do zapoznania instruktora lub prowadzącego zajęcia o rodzaju schorzenia.
 10. Ze względu na higienę oraz zalecenia konserwacyjne sprzętu obowiązkowe jest używanie ręczników, które kładziemy na używane stanowiska do ćwiczeń.
 11. Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa korzystający, powinien sprawdzić stan techniczny urządzenia z którego będzie korzystał a w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt instruktorowi lub innej osobie upoważnionej.
 12. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztalugę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztaludze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 13. W siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających, ćwiczenia pod wpływem tych środków oraz palenia papierosów.
 14. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub obowiązujących instrukcji obsługi urządzeń do ćwiczeń, mogą zostać usunięte z siłowni.
 15. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest instruktor lub nauczyciel prowadzący zajęcia.
 16. Grupy korzystające ze sprzętu sportowego, po zajęciach powinny złożyć go w wyznaczonym miejscu.
 17. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie siłowni oraz szatni kierownictwo A.O.S nie ponosi odpowiedzialności.
 18. Za zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
 19. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania powyższego regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi poszczególnych przyrządów treningowych – AOS nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin sal sportowych

REGULAMIN SAL SPORTOWYCH

 1. Właścicielem Administracji Obiektów Sportowych, mieszczących się przy ul. Ciszewskiego 10 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 2. Hale sportowe są czynne w godzinach 7:00 – 22:30.
 3. Do korzystania z hal sportowych mają prawo osoby po wcześniejszym ustaleniu godzin korzystania z administracją i wniesieniu stosownych opłat.
 4. Wynajmujący mogą korzystać z hal sportowych we wszystkie dni tygodnia według ustalonego rozkładu zajęć.
 5. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie hal sportowych wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Osoby korzystające z hal sportowych zobowiązane są do wykorzystania pomieszczeń w sposób odpowiadający ich przeznaczeniu i przy przestrzeganiu przepisów prawa w zakresie ochrony przeciw pożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony mienia oraz w czasie użytkowania obiektu stosować się do zakazu picia alkoholu i używania używek.
 7. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe mające miejsce na terenie obiektów sportowych w trakcie zajęć sportowych.
 8. Za bezpieczeństwo osób korzystających z hal sportowych odpowiedzialni są wynajmujący, opiekunowie grup oraz prowadzący zajęcia.
 9. Wchodzący na obiekt hal sportowych zobowiązani są do zmiany w szatni głównej obuwia zewnętrznego na obuwie z białą podeszwą.
 10. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje kara pieniężna w wysokości 22,00 zł.
 11. Za zgubienie lub uszkodzenie kluczyka do szafki, obowiązuje kara pieniężna w wysokości  40,00 zł.
 12. Na terenie hal sportowych kategorycznie zabrania się:• używania sprzętu z elementami szklanymi,
  • uprawiania sportu z ostrymi elementami na rękach np. zegarek, pierścionki sygnety,
  • spożywania jedzenia w szatniach i na płycie boiska,
  • palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających,
  • wnoszenia i spożywania alkoholu,
  • gry w szkłach kontaktowych i okularach.
 13. Kierownictwo obiektów sportowych nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub w szafkach na garderobę.
 14. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektów sportowych.
 15. Wszystkie osoby znajdujące się terenie obiektów sportowych są obowiązane podporządkować się nakazom pracowników Administracji Obiektów Sportowych.
 16. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania, uszkodzenia, zniszczenia pomieszczeń lub urządzeń odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice.
 17. W razie niebezpieczeństwa, pracownik AOS może nakazać osobom korzystającym opuszczenie budynku.

Regulamin aerobiku i aqua aerobiku

REGULAMIN AEROBIKU I AQUA AEROBIKU

 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób uczęszczających na zajęcia aerobiku i Aqua aerobiku.
 2. Organizatorem zajęć aerobiku oraz aqua aerobiku jest SGGW – Administracja Obiektów Sportowych, ul.Ciszewskiego 10 w Warszawie, zwana dalej A.O.S.
 3. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejścia na zajęcia Aqua aerobiku bądź Aerobiku (w/g obowiązującego cennika ) znajdującego się w Kasie Pływalni SGGW.
 4. Po zgłoszeniu się do kasy należy przedstawić karnet lub wykupić jednorazowe wejście (pierwszeństwo udziału w zajęciach mają osoby z wykupionym karnetem, w miarę wolnych miejsc w grupach możliwe jest wykupienie pojedynczego biletu wstępu na zajęcia).
 5. Od 20 dnia danego miesiąca realizowana jest sprzedaż karnetów na miesiąc następny dla wszystkich osób wg kolejności zgłoszeń.
 6. Uczestnicy zajęć Aerobiku, Aqua aerobiku, Aqua senior mają prawo do zakupu jednego karnetu na dany miesiąc na wybrane terminy.
 7. Bilety jednorazowe są sprzedawane na 20 minut przed planowanym rozpoczęciem się zajęć.
 8. Zajęcia Aqua Aerobiku trwają 45 minut, w ramach wykupionego biletu wstępu lub karnetu miesięcznego każdy klient otrzymuje dodatkowe 30 minut na skorzystanie z całego kompleksu basenowego , po upływie tego czasu będzie naliczana opłata według obowiązującej stawki.
 9. Każda osoba korzystająca z zajęć otrzyma na czas ćwiczeń kluczyk do szafki w szatni/szatni basenowej. Po skończeniu zajęć należy go pozostawić w szatni/ zwrócić do kasy. Kara za zgubienie lub zniszczenie kluczyka wynosi   40,00zł (dot. aerobiku) lub paska z chipem wynosi 72,00zł. (dot.aqua aerobiku).
 10. Wykupione karnety na zajęcia aqua aerobiku oraz aerobiku nie podlegają zwrotowi.
 11. W przypadku nieobecności, za niewykorzystane usługi, A.O.S nie zwraca kosztów.
 12. Z zajęć aerobiku należy korzystać wyłącznie w terminach wcześniej zadeklarowanych.
  Możliwość odrabiania nieobecności w innych grupach istnieje tylko po uprzedniej pisemnej prośbie skierowanej do Kierownika Administracji Obiektów Sportowych.
 13. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie A.O.S istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu odrobienia niezrealizowanej usługi.
 14. Na zajęciach aerobiku maksymalna liczba uczestników wynosi :
  • Na torze basenu sportowego – 15 osób
  • W basenie rekreacyjnym – 15 osób
  • Na sali aerobikowej – 26 osób
 15. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
 16. Ćwiczący powinien poinformować instruktora o wszelkich chorobach i dolegliwościach
 17. Na zajęciach aerobiku obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć, zmienione w szatni.
 18. A.O.S nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez instruktora.
 19. A.O.S nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach.
 20. A.O.S zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, cennika, grafiku zajęć, redukcji liczby godzin aerobiku i Aqua aerobiku w okresie letnim oraz odmowy sprzedaży biletów jednorazowych w przypadku wyprzedania przewidzianej ilości karnetów na określone zajęcia.
 21. Każdy klient, który wykupuje karnet lub bilet uprawniający do uczestniczenia w zajęciach zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.
 22. A.O.S oświadcza, że zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści na tablicy informacyjnej, znajdującej się przed wejściem do Sali aerobikowej, holu pływalni oraz stronie internetowej. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z bieżącymi informacjami i ogłoszeniami oraz dostosowania się do nich.
 23. W sprawach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Kierownik Obiektów Sportowych SGGW.

Regulamin kart abonamentowych

REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH KRYTEJ PŁYWALNI SGGW

 1. Sprzedaż kart abonamentowych zwanych dalej karnetami, odbywa się w Kasie Pływalni w godzinach 7:00-22:00.
 2. Przy zakupie karnetu należy określić typ (otwarty, ulgowy, seniora itp.) Karnet otwarty nie uwzględnia stawek ulgowych! Nie ma możliwości zmiany typu abonamentu przed wykorzystaniem jego zawartości.
 3. Prawo do korzystania z karty abonamentowej przysługuje aktualnemu posiadaczowi karnetu i ustalonej ilości osób mu towarzyszących (maks. 12 osób).
 4. Przy zakupie nowego karnetu pobierana jest bezzwrotna opłata aktywacyjna w wysokości 25,00zł w ten sposób karta abonamentowa przechodzi na własność klienta.
 5. Karta abonamentowa jest ważna od momentu zakupu do wyczerpania kwoty abonamentowej przez okres 1 roku. Istnieje możliwość jej aktualizacji w kasie Pływalni. Aktualizacja karty polega na dokupieniu usług zgodnych z aktualnym cennikiem. W przypadku aktualizacji abonamentu termin jej ważności ulega wydłużeniu, a środki zgromadzone na karcie przechodzą na następny okres.
 6. Środki zgromadzone na karcie abonamentowej nie podlegają zwrotowi. Po upływie terminu ważności karnetu (1 rok) licząc od daty zakupu i braku aktualizacji karty przed tym terminem niewykorzystane środki przepadają bezzwrotnie.
 7. Z ulg mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające legitymacje upoważniające do zniżek, tj. dzieci do lat 15, studenci SGGW, pracownicy, emeryci i renciści SGGW, osoby po 60 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.
 8. Pobyt na pływalni jest liczony za każdą wykorzystaną minutę. Przy wejściu, klient jest zobowiązany okazać kartę abonamentową obsłudze Kasy, gdzie otrzyma pasek z pastylką (czipem) otwierającą szafkę w szatni. Rozliczenie całkowitego czasu pobytu na pływalni następuje po zwróceniu w/w paska w Kasie w momencie wychodzenia.
  W przypadku wyczerpania limitu karty w trakcie pobytu na basenie klient dopłaca różnicę gotówką przy rozliczeniu w kasie.
 9. W przypadku zgubienia karty abonamentowej, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze Kasy lub w Biurze AOS. Należy wypełnić oświadczenie o wydanie duplikatu karty oraz uiścić opłatę w wysokości 25,00zł.
 10. Karta abonamentowa nie gwarantuje wejścia na pływalnię w momencie przepełnienia hali pływalni lub rezerwacji. Posiadacze kart abonamentowych są uprawnieni do korzystania z pływalni zgodnie z tygodniowym harmonogramem.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje każdego użytkownika karty abonamentowej. Wraz z zakupem karty abonamentowej użytkownik akceptuje i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień wszystkich regulaminów obowiązujących na pływalni.

Regulaminy

Regulamin pływalni
Regulamin zjeżdżalni
Regulamin kart abonamentowych
Regulamin aerobiku i aqua aerobiku
Regulamin sal sportowych
Regulamin siłowni
Regulamin szkółki tenisa ziemnego
Regulamin szkółki pływania
Regulamin gabinetu masażu


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman