photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Regulamin wypożyczalni sprzętu sportowego

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU SPORTOWEGO

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni A.O.S SGGW.
Przed podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Pracownik SGGW/Student SGGW ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu w szczególności z prawami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

 1. Wraz z podpisaniem DOKUMENTU WYPOŻYCZENIA Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta nowy/używany, sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
 3. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 4. Sprzęt wypożyczyć może Pracownik/student, który okaże dwa niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami i wpłaci kaucję ustaloną przez wypożyczalnię. Kaucja ta podlega zwrotowi na życzenie Klienta w przypadku niezalegania z opłatą za wypożyczenie i dokonania zwrotu sprzętu. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia sprzętu, zwrot kaucji uzależniony jest również od uregulowania przez Klienta zwrotu wartości sprzętu lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody.
 5. Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie wypożyczalni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00, p.003.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w wypożyczalni.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
 10. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność i nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 11. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 12. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest doba (24 godziny). Przekroczenie okresu rozliczeniowego o jedną godzinę jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu na kolejną dobę. Dzienne stawki opłat za wypożyczenie sprzętu oraz wysokość kaucji określone są w cenniku wypożyczalni.
 13. Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu (z uwzględnieniem regulacji punktu 12 – od dnia wypożyczenia do dnia zwrotu) przez dzienne stawki opłat. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia/zniszczenia sprzętu za okres wynajmu przyjmuje się czas do dnia zwrotu wartości utraconych rzeczy lub zapłaty kwoty odpowiadającej wysokości szkody. Wyżej wymienione świadczenia nie zwalniają od obowiązku zapłaty opłaty za wypożyczenie.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie spoczywa na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie, jak również zwrotu wypożyczalni wartości sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 15. Nieuzasadniona, przekraczająca dobę zwłoka w zwrocie sprzętu lub niepoinformowanie Wypożyczalni o decyzji przedłużenia okresu wynajmu lub zaginięcia sprzętu powoduje zgłoszenie sprawy jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 16. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego
  przeznaczeniem.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarówno wierzchniej części jak i ślizgu) i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy.
  W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient, zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 18. Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1971 nr 27 poz.252 z późniejszymi zmianami).

Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman