photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Regulamin pływalni

REGULAMIN PŁYWALNI KRYTEJ SGGW W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
 

REGULAMIN KRYTEJ PŁYWALNI SGGW

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Kryta Pływalnia mieszcząca się przy ul. Ciszewskiego 10 w Warszawie jest własnością Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 2. Obiekt jest otwarty w każdy dzień tygodnia w godz. 6:45-22:45. Ostatni Klienci wchodzą do godz.21:30 natomiast płytę opuszczają nie później niż o godz. 22:30. Czas otwarcia może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych (zawody sportowe, święta, przerwy techniczne, awarie itp.)
 3. Pracownikom pływalni przysługuje tzw. prawo gospodarza Obiektu. Osoby znajdujące się na terenie pływalni są zobowiązane podporządkować się instrukcjom oraz poleceniom Ratowników wodnych pełniących dyżur oraz innych Pracowników Pływalni.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. Kierownictwo obiektu gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
  • zapoznania się z niniejszym regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych oraz stosowania się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej
  • stosowania się do znaków informacyjnych, nakazu i zakazu umieszczonych na pływalni
  • stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych ratowników i pracowników pływalni, a także komunikatów podawanych przez głośniki oraz tablicę elektroniczną
  • zapoznania się i dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia, a także do aktualnych warunków atmosferycznych, użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia
  • bezzwłocznego informowania Służb Ratowniczych lub Pracowników Pływalni o zaistniałym wypadku, urazach oraz o innych zdarzeniach, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 6. Szczegółowe zasady użytkowania innych – poza halą basenową – urządzeń bądź atrakcji regulują odrębne regulaminy lub instrukcje stanowiskowe, umieszczone w pobliżu poszczególnych urządzeń i atrakcji wodnych. Każda osoba korzystająca z atrakcji wodnych jest zobowiązana do zapoznania się z przepisami tych regulaminów i podporządkowania się ich zapisom.
 7. Ratownikami są osoby noszące strój w kolorze pomarańczowym z napisem RATOWNIK SGGW.
 8. Dozorem służby ratowniczej objęte są wszystkie niecki basenowe i atrakcje wodne.
 9. Na terenie pływalni obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
  seria krótkich sygnałów dźwiękowych – ALARM – wezwanie do natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkich użytkowników i podporządkowania się dalszym poleceniom ratowników lub administracji obiektu
  długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – natychmiastowe wyjście z wody
  krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika i personelu pływalni.
 10. Długi sygnał dźwiękowy jest sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu.
 11. Na akwenach pływalni wyznaczone są następujące strefy, do których, po uwzględnieniu swoich umiejętności, należy dostosować własne plany aktywności:
  strefa basenu dla dzieci – o głębokości do 0,5 m
  strefa dla nieumiejących pływać – o głębokości do 1,2 m
  strefa dla umiejących pływać – o głębokości do 1,8 m
 12. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach podane są w postaci piktogramów na ścianach niecek basenowych lub w ich pobliżu.
 13. Korzystanie z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością (lub po konsultacji ze swoim lekarzem)
 14. Ze względu na zapewnienie zasad higieny i bezpieczeństwa osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:
  • wchodzić do wody wbrew zakazowi Ratowników, przy braku dyżuru Służby Ratowniczej oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
  • przebywać w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem środków odurzających i psychoaktywnych,
  • wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających oraz psychoaktywnych,
  • używać strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
  • wchodzić do wody w strefie niecek oznaczonych znakiem Niebezpieczna głębokość wody jeżeli nie umie się pływać,
  • nurkować oraz skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi Ratownika,
  • wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
  • biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
  • wszczynać fałszywych alarmów,
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów,
  • wykonywać ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
  • wchodzić i wychodzić z basenów poza miejscami do tego przeznaczonymi (drabinki, schody),
  • wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
  • zaśmiecać i zanieczyszczać pomieszczeń oraz niecek basenowych,
  • używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
  • niszczyć urządzeń i wyposażenia obiektu,
  • przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody Ratowników lub Personelu,
  • korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
  • wnosić sprzętu muzycznego i grającego,
  • palić tytoniu,
  • żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
  • pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
  • wprowadzać zwierząt, pojazdów (rolek, rowerów, desek, wózków) oraz przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie
  • wchodzić na murki okalające basen, rzeźby, balustrady, kwietniki, liny torowe oraz inne elementy konstrukcyjne i urządzenia do tego nie przeznaczone,
  • załatwiać potrzeb fizjologicznych poza WC.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z HALI BASENOWEJ

 1. Do korzystania z pływalni mają prawo osoby posiadające ważny bilet wstępu lub karnet abonamentowy zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 2. Z pływalni mogą korzystać:
  • grupy zorganizowane (studenci, grupy szkolne, zakładów pracy, stowarzyszeń itp.) według ustalonego wcześniej umownie rozkładu zajęć
  • użytkownicy indywidualni – poza terminami objętymi rezerwacją
 3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod ustawicznym nadzorem osób pełnoletnich. Osoby te ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone. Opiekun płaci za pobyt na pływalni według obowiązującego cennika.
 4. Zabrania się pozostawiania w halach basenowych bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać
 5. Osoby nie umiejące pływać mogą korzystać wyłącznie ze stref dla nieumiejących pływać.
 6. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do biura obiektu
  i uzgodnić warunki korzystania z obiektu i atrakcji wodnych. Grupy zorganizowane obowiązują dodatkowo zapisy REGULAMINU DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
 7. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, zobowiązane są przesiąść się na wózek basenowy w przygotowanym do tego celu miejscu. Na płycie pływalni jest możliwość skorzystania z windy. Osoby te powinny przebywać na pływalni wraz z osobą towarzyszącą, którą również obowiązuje wykupienie biletu wstępu.
 8. Na teren obiektu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników oraz z plastrami i bandażami.
 9. Na terenie hali basenowej obowiązuje wyłącznie czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne oraz estetyczne, nie posiadający zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego jak również być przyczyną uszkodzeń elementów wyposażenia pływalni:
  a) dla kobiet jedno lub dwu częściowy, przylegający do ciała, bez kieszeni
  b) dla mężczyzn kąpielówki o długości maksymalnie do połowy uda, bez kieszeni
  c) dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho majtki do kąpieli
  d) dla wszystkich w basenie sportowym obowiązuje czepek kąpielowy
  (o tym czy strój jest odpowiedni, decyduje Ratownik pełniący dyżur)
 10. Wchodzący na pływalnię zobowiązani są do korzystania z szatni głównej (należy pozostawić tam okrycia wierzchnie) oraz zmiany obuwia zewnętrznego na obuwie basenowe w którym nie należy wchodzić do wody, (dozwolone jest także chodzenie boso). Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się w przebieralni.
 11. Wstęp do przebieralni oraz na płytę basenu odbywa się poprzez przejście przez bramkę systemu obsługującego pływalnię na podstawie paska z transponderem pobranego w Kasie, który uzyskuje się po wykupieniu usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Należy przypiąć go do nadgarstka
 12. Posiadamy przebieralnię damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych/rodzinną
  • Z przebieralni dla niepełnosprawnych (3 szafki) mogą korzystać osoby niepełnosprawne (3 szafki), matka z synem, ojciec z córką jeśli dzieci nie są samodzielne (16 szafek). Aby otrzymać w/w przebieralnię należy poinformować o tym Obsługę Kas przed wykupieniem biletu.
 13. Osoby korzystające z hali basenowej oraz sauny są zobowiązane do umieszczania i przechowywania odzieży, toreb i innych przedmiotów wniesionych na teren obiektu w wyznaczonych szafkach. Rzeczy wartościowe należy przed wejściem do przebieralni oddać na przechowanie w depozycie (zob. REGULAMIN SZAFEK DEPOZYTOWYCH)
 14. Transponder upoważnia do korzystania z urządzeń i stref znajdujących się w obiekcie pływalni, na które został wykupiony i podlega rozliczeniu i zwrotowi przy wyjściu w Kasie pływalni.
 15. Otwarcie szafki w przebieralni następuje poprzez przyłożenie transpondera do czytnika wmontowanego w szafki ( 1 czytnik na 4 sąsiadujące ze sobą szafki). Przed wyjściem z przebieralni na teren niecki basenowej należy sprawdzić , czy szafka została dobrze zamknięta. Po skorzystaniu z szatni szafkę należy opróżnić oraz pozostawić zamkniętą.
 16. Przed wyjściem na halę basenową, każdy Klient zobowiązany jest do umycia całego ciała pod natryskiem z użyciem środka myjącego (także po skorzystaniu z WC) oraz zdezynfekowania stóp.
 17. Do dyspozycji Klientów jest drobny sprzęt pływacki (deski, pływaki itp.) umieszczony na stojakach.
  Po skończonym pobycie należy odłożyć go na miejsce.
 18. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego specjalistycznego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Pływalni.
 19. Strefy obiektu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji, oznakowane są poprzez rezerwacja, awaria itp. i korzystanie z nich w tym czasie jest zabronione.
 20. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów. Zabrania się pływania w poprzek torów. Maksymalna liczba osób na jednym torze pływackim basenu sportowego nie może przekraczać liczby 10 osób.
 21. >Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 22. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej obiektu.

III. ODPŁATNOŚĆ

 1. Opłata za bilety jednorazowe (60minut pobytu) pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi. Odebranie paska z transponderem oznacza zobowiązanie do przestrzegania wszystkich regulaminów i innych zarządzeń wydanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie.
 2. Czas pobytu na hali basenowej i związane z nim opłaty odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik usług, liczony jest od momentu przejścia przez bramkę przy kasie do chwili odczytania pamięci transpondera przez Obsługę Kas przy wychodzeniu.
   Wydany pasek z transponderem musi zostać aktywowany w czasie 10minut od momentu dokonanej sprzedaży. W przeciwnym razie czas ten zostanie doliczony do całkowitego czasu pobytu Klienta na pływalni (zob. też REGULAMIN KART ABONAMENTOWYCH).
 3. Dopłata za pobyt w strefie basenu powyżej wykupionego czasu, naliczana jest według cennika w oparciu o rzeczywisty czas z dokładnością co do minuty.
 4. Pełna należność za korzystanie z pływalni – ewentualny wydłużony czas pobytu na terenie obiektu musi zostać uregulowana w momencie oddania paska z transponderem przy opuszczaniu strefy suszenia.
 5. Istnieje możliwość zatrzymania czasu pobytu, przy użyciu funkcji STOP CZAS wyłącznie w przypadku konieczności dłuższego oczekiwania w kolejce do kasy w celu rozliczenia pobytu.
 6. Faktury za usługi świadczone przez Obiekty Sportowe SGGW można otrzymać na podstawie przedłożonych paragonów oraz wypełnionego oświadczenia, w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 2. Kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru (w szatni i szafkach basenowych) lub zgubione na terenie obiektu przedmioty, w tym przedmioty wartościowe.
 3. Za zgubienie paska z transponderem, obowiązuje kara pieniężna w wysokości 80,00zł (za uszkodzenie paska 25,00zł, za uszkodzenie transpondera 55,00zł), którą należy uiścić w kasie pływalni.
 4. Administracja Pływalni nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, instrukcji korzystania z atrakcji wodnych i wskazań obsługi.
 5. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać Personelowi Szatni głównej. Zatrzymanie rzeczy znalezionych stanowi naruszenie prawa. Personel Szatni wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do 7 dni od daty pozostawienia.
 6. Administracja Pływalni nie ponosi odpowiedzialności za nie zapoznanie się Klienta z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania poszczególnych urządzeń.
 7. W razie zniszczenia mienia (deski, rękawki, kółka itp.) użytkownik winien pozostawić w Kasie / Biurze Obiektu w zastaw dokument tożsamości oraz dostarczyć w terminie 7 dni odkupioną rzecz którą zniszczył.
 8. 8. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Pływalni Krytej SGGW.

V. NADZÓR

 1. Osoby przebywające na terenie hali basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje,
  w tym używające wulgaryzmów, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu lub do zaleceń Ratowników lub Personelu mogą zostać usunięte z hali pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.
 2. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na pływalnię ze względu na ilość osób na niej przebywających. Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pływalni wynosi 80 osób.
 3. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Pływalni.
 4. Zabrania się prowadzenia na terenie pływalni bez zezwolenia kierownictwa jakiejkolwiek działalności zarobkowej, a w szczególności działalności handlowej, marketingowej i usługowej, w tym rozprowadzania ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług, w tym prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem.
  Naukę pływania mogą prowadzić jedynie osoby zatrudnione przez SGGW lub inne osoby po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownika Obiektu.
 5. Wszelkie uwagi i wnioski użytkownicy obiektu mogą zgłaszać Kierownikowi Pływalni lub wpisać się do Książki Skarg i Wniosków, która znajduje się w Kasie Obiektu.
 6. O innych sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decydują przepisy ogólne oraz Kierownictwo Pływalni.
 7. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

Wykaz telefonów alarmowych:
Pogotowie ratunkowe – 999
Straż pożarna – 998
Policja – 997
oraz 112

Kanclerz SGGW

Dr inż. Władysław W. Skarżyński

 


Copyright © 2009-2013 Obiekty Sportowe SGGW –Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.
Administracja witryną ------ Autor: Michał Ochman